EY OSMANLI’NIN TORUNLARI -2-

OSMANLILAR VE YAHUDİLER

22/ Osmanlı Devleti 1492 yılında Endülüs’ün düşmesinden sonra Hristiyanların soykırımından kaçan Yahudilerin sığınma taleplerini kabul ederek onları da Müslümanlarla beraber deniz yoluyla taşıdı.

23/ Yahudiler mukaddes toprakları vatan edinmek için Filistin’e hicret etmek istiyorlardı. Ama Osmanlılar henüz Filistin’e hâkim değildiler.

24/ I.Selim 1517’de Mısır’ı fethedince Yahudilerin Sina’ya göç etmesini yasaklayan bir ferman çıkarttı. Yahudiler Tur Dağı mevkisine yerleşmek istiyordu.

25/ Kanuni Süleyman tahta çıkınca Yahudiler isteklerini yenilediler. Kanuni çıkarttığı fermanla sadece Sultan Selim’in yasağını yenilemiş oldu.

26/ 19.yy sonlarında Yahudiler Sultan Abdulhamid’den Filistin’e hicret için izin istediler. Yüksek meblağda para teklif ettiler. Maddi olarak zorda olmasına rağmen bunu reddetti.

27/ Peygamber katilleri Yahudilerin tarihi ihanetle doludur.
Kendilerini Avrupa Hıristiyanlarından kurtardıktan ve devletlerine kabul ettikten sonra yıkılması için çalışmaya başladılar.

28/ Birçok Yahudi Müslüman olduğunu belirtti. Bunlar Yahudi dönmesi olarak adlandırıldı. Yani Yahudilikten İslam’a dönenler

29/ Bunların çoğu Yahudilerle dostluklarını tam ve gizlice devam ettirdiler. Müslüman adları kullanıyorlardı. Sonrasında Müslüman kimlikleriyle devletin üst kademelerine geldiler.

30/ #Yahudi_Dönmeleri Osmanlı Halifeliğini yıkmak için toplantılar düzenlemeye başladılar. Lobiler ve localar oluşturarak İngiltere ve Fransa ile yardımlaştılar.

31/ #Yahudi_Dönmeleri nin yollarını kapatan ve 1876-1909 arasında tahtta olduğu dönemde hilafetin düşmesine engel olan Sultan II. Albdulhamid’in gelmesiyle başa gelmesiyle dağıldılar.

33/ Ordu mensuplarının pek çoğu “İttihat ve Terakki Partisi”ni kurdular. Bu kişileri bir araya getiren dinsizlikleri ve tüm İslâmi unsurlara olan hoşnutsuzluklarıydı.

34/ Bu parti 1909’da Sultan Abdulhamid’e karşı darbe yaparak dinsizliklerini yaymaya başladılar ve zayıf bir halife atadılar (V.Muhammed)

35/ Laiklik getirildi. İngiliz ve Yahudilerin emriyle Osmanlı Halifeliğini tamamen kaldırdılar. Memleketi İslam âleminden soyutlayarak ayırdılar.

36/ “Atatürk” İsviçre ve İtalya kanunlarını getirdi, Arap alfabesini kaldırdı, ezan, hac ve tüm İslami şiarları yasakladı.

37/ Yahudi ve Hıristiyanlar Osmanlı Devleti’nin İslam sancağını taşıdığını görüyorlardı. Onunla savaşta tuzaklarını birleştirdiler ve onu yıkmak için omuz omuza çalıştılar.

38/ İşte onlar günümüzde sırf bazı İslami değerlerin serbest bırakıldığını dine yönelimin olduğunu ve bazı sembollerin ortaya çıktığını gördükleri için ülkeniz hakkında toplantılar düzenliyorlar.