ZALİMLERİN HELAKINA SEVİNMEK

ZALİMLERİN HELAKINA SEVİNMEK
Hamd Allah’a salat ve sela Rasulullah (sav)e olsun. Bundan sonra:
Kardeşlerim bu önemli tweetlerim: Zalimlerin Helkine Sevinmek başlığı altında olacaktır.
Asrımız büyük harici komutanlarından İŞİD sözcüsü Ebu Muhammed Adnani’yi helak eden Allah’a hamd olsun.
Bazı sevinçler harici liderlerden bazısının ölmesini kapsamaz. Peki Adnani ve benzerlerinin ölmesine sevinebilir miyiz? (Öldüreni hesaba katmazsak)
Deriz ki: Zalimlerin fitnenin sembollerinin ve şerrin liderlerinin helakine sevinmek eskibir adet ve fıtri bir tabiattır. Sövmek değil ama şerrin bitmesine ve etkisinin gitmesine sevinmek.
Zalimin helakına seviniyoruz. Çünkü bunda onun şerrinin pek çok müslümandan uzaklaşması, ezasının durması vardır. Özellikle onun cinayetleri sadece insanlarla sınırlı değil de dini ve dinin anlayışını da kapsıyorsa
İsterdik bunların ölmesine sevineceğimiz günler gelmesin. Allah’a tevbe etmelerini, bozuk ve aşırı fikirlerinden vazgeçmelerini bekliyor ve istiyorduk. Ama Allah’ın takdiri..
Sevinmek selefimiz olan sahabe tabiin ve önderlerimizin sünnetidir. Ali b. Ebu Talip (ra) Za Sudeyye’nin hariciler arasında ölü bulunmasına sevinmiş Allah’a şükür secdesi etmiştir.
Sahih hadiste bir cenazenin geçtiği ve insaların onu kötülediği bunun üzerine Nebi (sav) “ona (ateş) gerekli oldu. Siz Allah’ın dünyadaki şahitlerisiniz” dediği rivayet edilir.
İmam Ahmed b. Hanbel’e soruldu: ibni Ebu Davud’un (sapık bidatçı) arkadaşlarına gelen belalara sevinen kişiye günah var mı? O dedi ki: Buna kim sevinmez ki?
İbni Kesir bidatçıların başlarından biri için şunu der: “Allah, müslümanları bu Zilhicce’de onda kurtardı. Evine defnedildi. Sonra da Kureyş mezarlığına nakledildi. Hamd ve minnet Allah’adır”
Ehli sünnet vel cemaat bu şekilde amel etmiştir. Sahabe tabiin önderler ve onlara güzelce tabi olanlar..
Feyzul Kadir’de (6/411) Münavi’den nakledilir: ibni Abdusselam, zararın durması ve şerrinin kesilmesine sebep olduğu için düşmanın ölümüne sevinmekte sakınca yoktur fetvasi vermistir.
Tabiin büyüklerinde İbrahim En Nehai’ye Haccac bin Yusuf Es Sekafi’nin ölüm haberi verilince sevinçten ağladı ve Allah’a şükür secdesi etti. (Zehebi Siyer’inde bahsetti 4/524)
Haccac’ın ölümüne Hasan-ı Basri, Ömer b. Abdulaziz, Tavus ve tüm müslümanlar sevinerek Allah’a şükür secdesi ettiler.
Haccac’ın büyük fetihler yapmasına rağmen tabiinlerin ve ümmetin önde gelenlerinin sevincine bak. Hatta müslümanların en büyük fetihleri o zamanda oldu. Pek çok devlet ve şehir fethedildi.
Haccac’ın büyük amellerinden biri Mushaf’ın noktalandırılması ve hareketlendirilmesi idi. Bu mushafların yayılmasından sonra idi.
Tüm bunlar onun ölümüne sevinmeye engel olmadı. Çünkü çok müslüman kanı dökerdi. Zulmü yayılmıştı. O bunu küçük görürdü. Hatta onun öldürdükleri en hayırlılar ve değerli alimlerdi.
Allah’ın dinini seven hilafet ve islamın izzetini geri getirmeyi arzulayan binlerce müslüman genci saptıran ve helake sürükleyen bir adamın ölümüne biz nasıl sevinmeyelim.
Bugün onların takipçilerinin yolu ayrılmalara engel olmak ve kandırmak ile yaptıklarına pişman olmak arasındadır. La havle vela kuvvete illa billah
Allah’ın fazlıyla bizim sevincimiz zalim veya mücrimin ölmesinedir. Onu öldürene sevgi veya dostluk değildir. Aksine yayılmış şerrinin kesilmesi ve pek çok gencimizi dehşetlere sürükleyen fitnenin azalmasınadır bizim sevincimiz. Biz de selefimizin yaptığı gibi şükür secdesi yapıyoruz.
Vallahi yüzlerce gencin onlardan ayrıldığını gördüğümüzde kalplerimiz parçalanmaktadır. Onları nasıl kabul edeceğimizi onlara nasıl muamelede bulunacağımızı bilemiyoruz.
Adnâni’yi şu sözleri üzerine hatırlıyorum, şöyle diyordu: “Allah’ım bu devlet hârici ise onun belini kır, komutanlarını öldür, liderliğini yok et ve gençlerine hidâyet et. Biz de diyoruz ki: “Allah sizin liderliğinizi bozdu. Önce [Ebu Ali el]Anbâri, sonra [Ebu Ömer] Şişâni ve şimdi de [Ebu Muhammed] Adnâni. Ümmet bunların şerrinden kurtuldu.”
Diyorum ki bu sizin kendinize bedduanızdı. Rabbim onu hak çıkardı. Yardım istenilen Allah’tır.. Allah’ım gençlerine hidayet et ve hakka döndür. Allah’ım müslümanları onların şerrinden koru.
Hamd alemlerin Rabbi Allah’adır.
Dr. Abdullah Muhaysini

02.08.2016